รับตรวจสอบบัญชีและภาษีอากร

รับตรวจสอบบัญชี รับทำบัญชี จดบริษัท จดห้างหุ้นส่วน (เราทำได้เสร็จภายใน1วัน)รวดเร็ว ทันใจ รับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี รับปรึกษากฎหมาย ขึ้นทะเบียนประกันสังคม รับทำ ยื่นภาษีอากร ทำวีซ่า ใบอนุญาติทำงานชาวต่างชาติ (Work Permit) มุ่งเน้นความ พึงพอใจของลูกค้าในด้านการบริการ เพื่อก่อให้เกิดความสะดวกแก่ท่านสูงสุด ให้คำปรึกษาด้านการวางแผนงานด้านบัญชี ภาษีที่ถูกต้อง และตรงตามาตรฐานบัญชี  ด้วยทีมงานมืออาชีพ เพื่อแผนธุรกิจ เพื่อให้เข้าถึงผู้ประกอบการรายใหม่ รายใหญ่ รายย่อย ธุรกิจทุกขนาด ด้วยประสบการณ์และวิชาชีพผู้ทำบัญชี วางแผนและอธิบายสิ่งที่ท่านต้องการทราบ ให้คำปรึกษาทุกขั้นตอนแบบมิตรภาพด้วยความเป็นกันเอง

รายละเอียดการบริการรับทำบัญชีของสำนักงานประกอบด้วย

 1. ยื่นแบบประจำเดือน
  ✔ให้คำแนะนำการยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม ( VAT ) เพื่อให้สอดคล้องกับสรรพากร
  ✔จัดทำและยื่นภาษีเงินได้พนักงานหัก ณ ที่จ่าย(ภ.ง.ด.1)
  ✔จัดทำและยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.3)
  ✔จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.53)
  ✔จัดทำและยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)(ภ.พ.30)
  ✔จัดทำรายงานภาษีซื้อและรายงานภาษีขายประจำเดือน
  ✔จัดทำและยื่นเงินสมทบประกันสังคมประจำเดือน
  ✔ให้คำปรึกษาปัญหาภาษีตลอดปีโดยไม่คิดค่าบริการเพิ่มเติม
 2. ยื่นแบบประจำปี
  ✔จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี (ภ.ง.ด.51) และภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นปี (ภ.ง.ด.50)
  ✔จัดทำและยื่นแบบนำส่งงบการเงินต่อกระทรวงพาณิชย์ (ส.บช.3)
  ✔จัดทำและยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่ายพนักงานประจำปี (ภ.ง.ด.1ก)
  ✔จัดทำและยื่นแบบนำส่งกองทุนทดแทนต่อประกันสังคม(กท.20ก)
 3. ปิดบัญชีประจำเดือน
  ✔ให้คำแนะนำวิธีการบัญชีเพื่อผลประโยชน์ด้านบัญชีและภาษีอากรที่ดีและถูกต้อง
  ✔ให้คำแนะนำระบบบัญชี ผังทางเดินเอกสาร รวมถึงเอกสารเบื้องต้นที่จำเป็นในการบันทึกบัญชี
  ✔บันทึกรายการค้าประจำเดือน จัดทำสมุดบัญชีซื้อสมุดบัญชีขาย สมุดบัญชีรับเงิน สมุดบัญชีจ่ายเงิน สมุดบบัญชีรายวันทั่วไป และบัญชีแยกประเภท
  ✔จัดทำงบทดลองและงบการเงิน
  ✔จัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร(ถ้ามี)
  ✔จัดทำทะเบียนสินทรัพย์
  ✔จัดทำรายละเอียดประกอบบัญชีที่สำคัญ เช่น รายละเอียดลูกหนี้ รายละเอียดเจ้าหนี้ รายละเอียดเช็ครับลงวันที่ล่วงหน้า รายละเอียดเช็คจ่ายลงวันที่ล่วงหน้า  เป็นต้น<
  ✔ให้คำปรึกษาปัญหาบัญชีตลอดปีโดยไม่คิดค่าบริการเพิ่มเติม

ทั้งนี้เพื่อให้ท่านได้ประหยัดค่าใช้จ่าย ด้านภาษีที่ถูกต้องตามหลักทำบัญชีและกฎหมายภาษี จากกรมสรรพากร หากท่านเป็นผู้เปิดบริษัทใหม่ ต้องการมีธุรกิจเป็นของตัวเองไม่รู้ว่าต้องเริ่มต้น อย่างไร ท่านที่มีธุรกิจอยู่แล้ว หรือท่านที่กำลังประสบปัญหาทางด้านทำบัญชี ก็สามารถสอบถามเราได้ฟรี เกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินงานทางการทำบัญชี และไม่ว่าท่านจะทำธุรกิจอะไรก็ตาม ยกตัวอย่างเช่น
>> ธุรกิจบริการ
>> ธุรกิจซื้อมาขายไป
>> ธุรกิจเกี่ยวกับการให้คำปรึกษา
>> ธุรกิจก่อสร้าง
>> ธุรกิจผลิตสินค้าเพื่อจำหน่าย
>> ธุรกิจท่องเที่ยว
>> ธุรกิจรับจ้างเหมาแรงงาน
>> ธุรกิจที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (BOI)
>> ธุรกิจขนส่ง
>> ธุรกิจเกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออกระหว่างประเทศ
>> และธุรกิจอื่น ๆ

ท่านสามารถมั่นใจได้ว่าเมื่อใช้บริการจากเรา สิ่งที่ท่านจะได้รับ
     * ปฏิบัติตามมาตรฐานการทำบัญชีที่รับรองถูกต้องตามกฎหมาย มาตรฐานบัญชี
ภาษีไม่ถูกปรับย้อนหลัง
* ทำให้ลูกค้ามีภาระภาษีน้อยที่สุด ด้วยการวางแผนภาษีอากรอย่างถูกต้อง
* ราคายุติธรรมเหมาะสมกับงาน
* ติดต่อง่ายได้ทุกเวลา
* มีความรับผิดชอบงานเสร็จส่งทันเวลา ถูกต้อง รวดเร็ว
*
 ซื่อสัตย์สุจริต ต่อลูกค้าและวิชาชีพ 
* มุ่งเน้นให้ลูกค้ามีระบบบัญชีที่ดี ถูกต้อง