Category Archive ขอใบอนุญาติ

บริการขึ้นทะเบียนอาหารและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

บริการรับขึ้นทะเบียนอาหารแบบใหม่
√สะดวก
√รวดเร็ว
√ราคาถูก
√รับประกันความพึงพอใจ

ประเภทสินค้าผลิตภัณฑ์อาหาร(ผลิตและนำเข้า)
– อาหารสำเร็จรูปพร้อมบริโภคทันที
– อาหารจำพวกขนม
– อาหารจำพวกของทะเล
– สินค้ากึ่งสำเร็จรูป
– อาหารแช่แข็ง
– ฯลฯ (ประเภทอาหารที่ไม่ต้องอนุมัติวัตถุเจือปนอาหาร)
 *เงือนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

บริการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแบบใหม่
√สะดวก
√รวดเร็ว
√ให้คำปรึกษาโดยทีมงานผู้มีประสบการการยื่นโดยตรง
√ไม่ต้องจองคิวนานอีกต่อไป
-ไม่รวมเสริมอาหารแบบ สบ.3 โดยสงวนสิทธิการให้บริการกับสินค้าที่มีส่วนประกอบไม่อยู่ในสารบบ อย. 

ประกาศ: ตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2560 จะเริ่มมีการเก็บค่าธรรมเนียมจากทาง อย. เป็นรายผลิตภัณฑ์ ซึ่งค่าธรรมเนียมตัวนี้จะไม่รวมในค่าบริการ

รับขึ้นทะเบียนเครื่องสำอาง

รับขึ้นทะเบียนเครื่องสำอาง

เครื่องสำอางเป็นปัจจัยเสริมที่มีความจำเป็นต่อมนุษย์ อาจกล่าวได้ว่าในสังคมปัจจุบันไม่มีผู้ใดดำเนินชีวิตประจำวันโดยไม่ได้ใช้เครื่อง

สำอางอย่างน้อยที่สุดก็ใช้เครื่องสำอางบางประเภท เช่น สบู่ แชมพู หรือยาสีฟัน เพื่อความสะอาด เพื่อความสวยงาม หรือส่งเสริมให้เกิด
ความสวยงาม

เครื่องสำอางที่ขายกันทั่วไปนั้นมีการ จดทะเบียนโดยถูกต้อง ตามกฏหมายดังนั้นเพื่อให้ผู้บริโภคเชื่อถือและการนำเข้าตลาดกว้างๆ จำเป็นอย่างยิ่งที่ ต้องขึ้นทะเบียนเครื่องสำอาง

รับขึ้นทะเบียนเครื่องสำอาง ปรึกษาธุรกิจเครื่องสำอาง โดยผู้เชี่ยวชาญ ,

หากไม่สำเร็จยินดีคืนเงิน 100%

ประกาศ: ตั้งแต่วันที่ 31สค.60 ทาง อย. มีประกาศเริ่มกำหนดการจ่ายค่าธรรมเนียมของสินค้า เครื่องสำอางเป็นรายตัว ดังนั้นทางบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องเรียบเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว ซึ่งนอกเหนือจากค่าบริการ พร้อมด้วยการรอผลพิจารณาสินค้าแต่ล่ะตัวเป็นเวลา 3 วันทำการ จึงเรียนมาเพื่อทราบ ก่อนที่จะเริ่มดำเนินการ

ขอใบรับรอง GMP/HACCP

GMP และ HACCP คืออะไร
GMP ย่อมาจาก Good Manufacturing Practice คือ หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร เป็นข้อกำหนดพื้นฐานที่สำคัญมากในการผลิตและควบคุมเพื่อให้ผู้ผลิตอาหารปฏิบัติตาม และทำให้สามารถผลิตอาหารได้อย่างปลอดภัย โดยเน้นการป้องกันและขจัดความเสี่ยงที่อาจจะทำให้อาหารเป็นพิษ เป็นอันตราย หรือเกิดความไม่ปลอดภัยแก่ผู้บริโภค

GMP เป็นระบบประกันคุณภาพที่มีการปฏิบัติ และพิสูจน์จากกลุ่มนักวิชาการด้านอาหารทั่วโลกแล้วว่าสามารถทำให้อาการเกิดความปลอดภัย เป็นที่เชื่อถือยอมรับจากผู้บริโภค

หลักการของ GMP จึงครอบคลุมตั้งแต่สถานที่ตั้งของสถานประกอบการ โครงสร้างอาคาร ระบบการผลิตที่ดี มีความปลอดภัย และมีคุณภาพ ได้มาตรฐานทุกขั้นตอน นับตั้งแต่เริ่มต้นวางแผนการผลิต ระบบควบคุมตั้งแต่วัตถุดิบระหว่างการผลิต ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป การจัดเก็บ การควบคุมคุณภาพ และการขนส่วนจนถึงผู้บริโภค มีระบบบันทึกข้อมูล ตรวจสอบและติดตามผลคุณภาพผลิภัณฑ์ รวมถึง ระบบการจัดการที่ดีในเรื่องสุขอนามัย (Sanitation and Hygiene) ทั้งนี้ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายมีคุณภาพ และความปลอดภัย เป็นที่มั่นใจเมื่อถึงมือผู้บริโภค และ GMP ยังคงเป็นระบบประกันคุณภาพพื้นฐานก่อนที่จะพัฒนาไปสู่ระบบประกันคุณภาพอื่น ๆต่อไป เช่น HACCP (Hazards Analysis and Critical Control Points) และ ISO 9000 อีกด้วย

HACCP หรือ Hazards Analysis and Critical Points) คือระบบการจัดการคุณภาพด้านความปลอดภัย ซึ่งใช้ในการควบคุมกระบวนการผลิตให้ได้อาหารที่ปราศจากอันตรายจากเชื้อจุลินทรีย์ สารเคมี และสิ่งแปลกปลอมต่าง ๆ อาทิ เศษแก้ว โลหะ เป็นต้น ปัจจุบัน HACCP ถือเป็นมาตรฐานสากลที่ใช้สร้างความมั่นใจในอุตสาหกรรมอาหารทั้งโดยผู้ผลิต และผู้บริโภค และได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน

ระบบ HACCP มีหลักการ 7 ข้อ ดังต่อไปนี้

ดำเนินการวิเคราะห์อันตราย (Conduct a hazards analysis)
หาจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (Determine the Critical Control Point (CCPs))
กำหนดค่าวิกฤต (Establish critical Limit (s))
กำหนดระบบเพื่อตรวจติดตามการควบคุมจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (Establish a system to monitor control of the CCP)
กำหนดวิธีการแก้ไข เมื่อตรวจพบว่าจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมเฉพาะจุดใดจุดหนึ่งไม่อยู่ภายใต้การควบคุม (Establish the corrective action to be taken when monitoring indicates that particular CCP is not under control)
กำหนดวิธีการทวนสอบเพื่อยืนยันประสิทธิภาพการดำเนินงานของระบบ HACCP (Establish procedures for verification to confirm that the HACCP system is working effectively)
กำหนดวิธีการจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับวิธีการปฏิบัติและบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ที่เหมาะสมตามหลักการเหล่านี้ และการประยุกต์ใช้ (Establish documentation concerning all procedures and records appropriate to these principles and their application)

รับจดเครื่องหมายรับรองฮาลาล

ข้อปฎิบัติสำหรับสถานประกอบการที่ขอรับรองฮาลาล

1. สถานประกอบการ

สถานประกอบการที่มีความประสงค์จะขอรับรองฮาลาล ต้องสะอาดตามมาตรฐานอุตสาหกรรม และมาตรฐานอื่นๆ ที่ควบคุมสถานประกอบการ

2. วัตถุดิบ/ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ และการเก็บรักษา

วัตถุดิบและส่วนประกอบที่ใช้ในการผลิตต้องเป็นสิ่งที่ศาสนาอิสลามอนุญาตให้บริโภคได้และไม่เป็นอันตราย แก่ผู้บริโภค โดยแสดงหนังสือรับรองฮาลาลหรือคุณสมบัติยืนยัน

วัตถุดิบที่เตรียมไว้ใช้ในการผลิตต้องเก็บรักษาไว้ในสถานที่ที่สะอาดไม่มีสัตว์เข้าไปเกี่ยวข้องด้วย เช่น สุนัข แมว และอื่นๆ

วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ฮาลาล ต้องเก็บรักษาแยกจากสิ่งที่ไม่ฮาลาลโดยเด็ดขาด

3. การล้างวัตถุดิบและน้้าที่ใช้ล้าง

การล้างวัตถุดิบและส่วนประกอบที่ใช้ในการผลิตเมื่อล้างน้้าโดยการจุ่ม  หรือน้้าขังในภาชนะ  และ ต้องล้ำงนำสะอาดที่ ไหลผ่านวัตถุดิบ หรือส่วนประกอบที่ใช้โดยทั่วถึงในการล้างครั้งสุดท้าย

น้้าที่ใช้ล้างไหลผ่านกระบวนการนี้แล้ว จะนำมาใช้ล้างวัตถุดิบหรือสิ่งอื่นที่จะใช้ในการผลิตอีกไม่ได้

4. การล้างอุปกรณ์ในการผลิต

อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ทุกชนิดถ้าใช้ในการผลิตที่ไม่ฮาลาลมาก่อน ต้องไ ด้รับการล้างทำความสะอาด ตามหลักการศาสนาอิสลามก่อน จึงจะใช้ผลิตผลิตภัณฑ์ฮาลาลได้

อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ฮาลาลจะใช้ และเก็บรักษาปะปนกับอุปกรณ์ในการผลิตสิ่งที่ไม่ฮาลาลไม่ได้ โดยเด็ดขาด

5. สถานที่ที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์

สถานที่ผลิตอาหารผลิตภัณฑ์ฮาลาล ต้องไม่ปะปนกับการผลิตสิ่งที่ไม่ฮาลาล โดยแยกออกจากการผลิตสิ่งที่ ไม่ฮาลาลอย่างชัดเจน เช่น มีกำแพงกั้น หรือแยกโรงงาน

สถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์ฮาลาล ต้องไม่มีสัตว์เลี้ยงเข้าไปเกี่ยวข้องในบริเวณการผลิต หรือนำอาหารเครื่องดื่ม และผลิตภัณฑ์ที่ไม่ฮาลาลเข้าไปอย่างเด็ดขาด

6. พนักงาน

พนักงานที่ผลิตผลิตภัณฑ์ฮาลาล ต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งที่ไม่ฮาลาลโดยเด็ดขาด เช่น เนื้อสุกร และแอลกอฮอล์ หรือสัมผัสกับสุนัขขณะหยุดพักผ่อน

สถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์ฮาลาล ต้องไม่มีสัตว์เลี้ยงเข้าไปเกี่ยวข้องในบริเวณการผลิต หรือนำอาหารเครื่องดื่ม และผลิตภัณฑ์ที่ไม่ฮาลาลเข้าไปอย่างเด็ดขาด

7. การเก็บรักษาผลิตภัณฑ์/การขนส่ง

ผลิตภัณพ์ที่ผลิตแล้ว ต้องเก็บรักษาออกจากผลิตภัณฑ์ที่ไม่ฮาลาลโดยเด็ดขาด ถึงแม้ว่าจะแยกอยู่ในกล่องบรรจุภัณฑ์ แล้วก็ตาม

การขนส่งผลิตภัณฑ์ฮาลาล ต้องแยกออกจากผลิตภัณฑ์ที่ไม่ฮาลาลโดยเด็ดขาด

8. การจัดจำหน่าย

ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตแล้วต้องเก็บรักษาแยกออกจากผลิตภัณฑ์ที่ไม่ฮาลาลโดยเด็ดขาด ถึงแม้ว่าจะแยกอยู่ในกล่องบรรจุภัณฑ์แล้วก็ตาม

การจัดจำหน่ายโดยการไม่มีบรรจุภัณฑ์ หรือนำบรรจุภัณฑ์ออก ต้องแจ้งให้ฝ่ายกิจการฮาลาลสำนักงานคณะกรรมการ อิสลามประจำกรุงเทพมหานครทราบ ในฐานะผู้ควบคุมดูแลการให้การรับรองฮาลาล

โดยจะต้องให้พนักงานขาย ที่เป็นมุสลิมดูแลให้ถูกต้องตลอดเวลา

9. การให้บริการอาหารฮาลาล สำหรับร้านอาหาร หรือครัวอาหารฮาลาล

สถานที่บริการอาหารฮาลาลต้องไม่ปะปนกับการบริการสิ่งที่ไม่ฮาลาลทุกชนิด เช่น ไม่บริการอาหารร่วมกับเครื่องดื่ม ที่มีแอลกอฮอล์ หรือการแสดงอนาจารต่างๆ เป็นต้น

รับขึ้นทะเบียน ISO

การออกใบรับรองระบบ ISO
เราให้บริการทั้งการตรวจประเมินและรับรองระบบ ISO โดยหน่วยรับรองระดับโลก เพื่อสร้างความมั่นใจในระบบการจัดการที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ไม่ว่าคุณต้องการยืนยันให้กับลูกค้าของคุณ ในการรับประกันการสอดคล้องกับข้อกำหนดด้านคุณภาพ ความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย หรือ มาตรฐานทางสังคมด้านสิ่งแวดล้อมและจริยธรรม หรือ เพียงเพื่อต้องการเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดของคุณ ด้วยการแสดงว่าคุณได้มีการดำเนินการปฏิบัติที่ดีและบรรลุตามเกณฑ์การปฏิบัติงาน อินเตอร์เทคให้บริการงานรับรองผลิตภัณฑ์ กระบวนการ ที่ซึ่งทำให้ท่านได้เปรียบในการแข่งขันในตลาดที่หลากหลาย ทั้งที่แหล่งที่คุณทำการผลิตและขายสินค้า

เราให้การรับรองมาตรฐานสากลและมาตรฐานท้องถิ่นสำหรับอุตสาหกรรมที่หลากหลาย เรายังมีโปรแกรมการรับรองที่ไม่ซ้ำซ้อนให้กับการรับรองสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตร และรับรองว่าผลิตภัณฑ์และสถานประกอบการของคุณ สอดคล้องกับข้อกำหนดกฏระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีที่เป็นพิษ โปรแกรมด้าน มาตรฐานการตรวจสอบทางสังคมจะช่วยให้คุณและซัพพลายเออร์ของคุณ สามารถมั่นใจได้ว่ามีการบรรลุถึงความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคม, มาตรฐานด้านจริยธรรมและการปฏิบัติที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรม

รับดำเนินงานทุกมาตรฐาน ISO

มาตรฐาน ISO 9001
มาตรฐาน ISO 14001
มาตรฐาน OHSAS 18001
มาตรฐาน ISO 50001

รับจดเเจ้งหมายเลข อย.

เราให้บริการด้านเอกสาร งานทะเบียน เครื่องสำอางค์-ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว ทุกชนิด
ในระบบ One stop Service เเบบครบวงจร โดยผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะ เพื่อความสะดวกรวดเร็ว ฉับไว

1. บริการรับจดเเจ้งหมายเลข อย.

– ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบการของคุณเอง…ฟรีหมายเลขอย.1รายการ (ไม่มีคิดเพิ่ม)

2. บริการรับจดเเจ้งหนังสือรับรอง นำเข้า-ส่งออก

– กรณีไม่เคยเป็นผู้ประกอบการ นำเข้าเครื่องสำอางค์มาก่อน ขอยื่นขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบใหม่รายใหม่(นำเข้า)
– รับการขึ้นทะเบียนอย.สำหรับเครื่องสำอางค์นำเข้า
– ขอหนังสือรับรอง(ใบเซอ)เอกสารรับรองต่างๆ นำเข้า-ส่งออก

Certifcate of Free Sale, Origin,Manufacturing
– ระยะเวลาการดำเนินการเมื่อได้รับเอกสารครบถ้วน โดยประมาณ 3-10 วันทำการ

3. บริการตรวจ วิเคราะห์พิสูตรสาร ความปลอดภัย

– รับตรวจพิสูตรสาร เช่น ปรอท โลหะ ตามมาตรฐานกระทรวงเพื่อขอรับหนังสือรับรองCOA (สอบถามราคา)

4. บริการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า(โลโก้)

รับขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว

ใบอนุญาตทำงาน หรือ work permit หมายถึง ชาวต่างชาติที่ต้องเดินทางเข้ามาทำงานในประเทศไทย เพื่อประกอบธุรกิจ กิจการ หรือ ลูกจ้าง ทุกอาชีพนั้น จำเป็นต้องยื่นขอการเปลี่ยนประเภทการลงตราตามกฎหมายของราชอาณาจักรไทย ว่าด้วย ชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาทำงานในประเทศไทยต้องยื่นขอการเปลี่ยนแปลงประเภทการลงตราเป็น Non-Immigrant Visa ‘B’ หรือวีซ่าประเภทธุรกิจ และเมื่อทำการเปลี่ยนลงตราเรียบร้อยแล้วนั้น จำเป็นต้องยื่นขอใบอนุญาติทำงาน หรือ work permit มิฉะนั้นจะไม่สามารถทำงานในราชอาณาจักรไทยได้ เมื่อชาวต่างชาติที่ดำเนินการขอวีซ่า Non-Immigrant Visa ‘B’ มาแล้วแต่ยังไม่ได้ยื่นขอใบอนุญาติทำงาน หรือ work permit ท่านสามารถยื่นขอเองได้ทีกรมจัดหางานกระทรวงแรงงานภายในระยะเวลา 90 วัน หลังจากที่ท่านได้เดินถึงประเทศไทยแล้ว ตามกฎหมายที่ให้พำนักอยู่ได้ในราชอาณาจักรได้เป็นการชั่วคราว

การขออนุญาตทำงานครั้งแรก หรือเมื่อใบอนุญาตเดิมขาดหมดอายุจึงขอใหม่ คุณสมบัติของคนต่างด้าวที่จะขอใบอนุญาตทำงาน

 1. คนต่างด้าวที่มีถิ่นที่อยู่ราชอาณาจักรหรือได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง (NON-IMMIGRANT) โดยมิใช่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาในฐานะนักท่องเที่ยวหรือผู้เดินทางผ่าน ( TOURIST/TRANSIT ) ซึ่งจะอนุญาตทำงานในครั้งแรก หรือเมื่อใบอนุญาตเดิมขาดต่ออายุจึงขอใหม่
 2. มีความรู้และความสามารถในการทำงานตามที่ขออนุญาต
 3. ไม่เป็นบุคลวิกลจริตหรือมีจิตฟั้นเฟือนไม่สมประกอบ ไม่เป็นผู้เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อน วัณโรคในระยะสุดท้าย โรคเท้าช้างในระยะปรากฏอาการอันเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง โรคพิษสุราเรื้อรัง และโรคซิฟิลิสในระยะที่ 3
 4. ไม่เคยต้องโทษจำคุกในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง หรือกฎหมายว่าด้วยการทำงานของคนต่างด้าวภายในระยะเวลา 1 ปี ก่อนวันขอรับใบอนุญาต

เอกสารสำหรับยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำงาน (Work permit) มีดังต่อไปนี้

 1. แบบคำขอ ต.ม.1 และรูปถ่ายขนาด 3×4 เซนติเมตร (1 นิ้วครึ่ง) จำนวน 3 รูป ( ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ที่ไม่ใช่รูป จากคอมพิวเตอร์/โพลารอยด์ )
 2. หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด ชี้แจงความจำเป็นในการจ้างแรงงานต่างด้าว กรณีบริษัทผ่าน B.O.I หรือ กนอ ให้ทำหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด ชี้แจงเหตุผลที่ไม่ยื่นใช้สิทธิ์ B.O.I หรือ กนอ. พร้อมสำเนาบัตรส่งเสริม
 3. หนังสือรับรองการจ้างงาน หรือ สัญญาจ้าง
 4. สำเนาหลักฐานการศึกษาและหลักฐานการผ่านงาน
 5. ใบรับรองแพทย์
 6. สำเนาหนังสือเดินทางหรือใบสำคัญถิ่นที่อยู่และใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวพร้อมฉบับจริง
 7. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพในกรณีที่เป็นการประกอบวิชาชีพที่กฏหมายกำหนดให้ต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
 8. หนังสือมอบอำนาจจากนายจ้าง(กรณีนายจ้างเป็นคนต่างด้าว ใช้สำเนาใบอนุญาตทำงาน)ติดอากรแสตมป์ 10 บาท และสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ

เอกสารที่ประกอบการพิจารณาตามประเภทของกิจการ/นายจ้าง

 1. สถานประกอบการเอกชน

   1.1 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคลไทย และสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ไม่เกิน 6 เดือน ) หรือนิติบุคคลต่างด้าวให้ยื่นสำเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวออกตามพระราชบัญญัติประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพ.ศ. 2542 พร้อมนำหลักฐานการนำเงินจากต่างประเทศเข้ามาใช้จ่ายในประเทศ

   1.2 สำเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ( ภ.พ.01 และ ภ.พ. 20 ) ที่ระบุประเภทกิจการ ภ.พ. 09 หากมีการเปลี่ยนแปลง

   1.3 กรณีนายจ้างเป็นคนต่างด้าว ให้แนบสำเนาใบอนุญาตทำงานของนายจ้าง หากนายจ้างผู้นั้นไม่ได้ทำงานในประเทศไทย และไม่มีใบอนุญาตทำงานต้องให้ Notary Public และสถานทูตไทยรับรองการมอบอำนาจให้กรรมการหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งลงนามแทน

   1.4 กรณีนายจ้างประกอบกิจการที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายอื่น หรือต้องมีหนังสืออนุญาตให้ดำเนินกิจการจากหน่วยงาน ของรัฐที่เกี่ยวข้อง เช่นหนังสืออนุญาตประกอบกิจการโรงงาน , หนังสืออนุญาตประกอบกิจการโรงแรม , ใบอนุญาตองค์กรอาหารและยา , ใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว , ใบอนุญาตให้ใช้สถานที่เป็น สถานที่จำหน่ายอาหาร ฯลฯ

   1.5 บัญชีรายชื่อคนต่างด้าว พร้อมเลขที่ใบอนุญาตทำงาน อยู่ในสถานประกอบการ แผนภูมิการแบ่งงานและแผนที่ตั้งของสถานประกอบการ

   1.6 สำเนาหลักฐานการจ่ายเงินประกันสังคมเดือนล่าสุด และสำเนาเอกสารรายได้ที่เป็นปัจจุบัน ได้แก่งบการเงิน และ ภงด.50 หรือ ภงด. 51(ปีล่าสุด) และ ภพ.30

   1.7 รูปถ่ายสถานประกอบการ 4รูป ป้ายชื่อบริษัท 1รูป ด้านหน้าเห็นตัวอาคาร 1รูป ภายใน 2รูป (รูปถ่ายในโรงงาน 2รูป) ถ้ามี

 1. โรงเรียนเอกชน / มหาวิทยาลัยเอกชน

   2.1 สำเนาหนังสือแต่งตั้งครูหรือผู้สอน (ผู้ทำหน้าที่ด้านการเรียนการสอน) ปฏิบัติหน้าที่ พร้อมสัญญาจ้าง / มหาวิทยาลัยเอกชนให้แสดงหนังสือรับรองการหน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการ โดยระบุชื่อคนต่างด้าว ตำแหน่งและระยะเวลาการจ้าง

   2.2 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (ตามกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ยกเว้นตำแหน่งครูฝึกสอน หรือใบผ่อนผันใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

   2.3 สำเนาใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน ใบอนุญาตให้เป็นครูใหญ่ และใบอนุญาตให้เป็นผู้จัดการ / ใบอนุญาตต่างๆ (ถ้ามี) / สำเนาใบจัดตั้งมหาวิทยาลัยและคำสั่งแต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนามของมหาวิทยาลัย

   2.4 เอกสารแสดงวุฒิการศึกษา/ เอกสารแสดงผลการศึกษารายวิชา และเอกสารแสดงประสบการณ์การเป็นครู (ถ้ามี)

 1. หน่วยงานราชการ

   3.1 หนังสือรับรองจากส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ / องค์การมหาชน / เขตการศึกษา (กรณีครูโรงเรียนรัฐบาล ) โดยระบุชื่อ ตำแหน่ง และระยะเวลาการจ้างงาน

   3.2 กรณีครูโรงเรียนรัฐบาลให้แสดงใบประกอบวิชาชีพครู ( ตามกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา ) ยกเว้น ตำแหน่งครูฝึกสอน

 1. มูลนิธิหรือสมาคม

หนังสือรับรองนิติบุคคลของมูลนิธิ สมาคม วัตถุประสงค์ พร้อมบัญชีรายชื่อคณะกรรมการ

 1. กิจการถ่ายหรือทำภาพยนตร์จากต่างประเทศ

   5.1 หนังสือรับรองจากสำนักพัฒนาการท่องเที่ยว ใบอนุญาตเป็นผู้ประสานงาน พร้อมรายชื่อ – ตำแหน่งงาน และเลขที่หนังสือเดินทางของคนต่างด้าว

   5.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ไม่เกิน6 เดือน)

หมายเหตุ

1. เอกสารที่เป็นภาษาต่างประเทศ ยกเว้นภาษาอังกฤษ ให้จัดทำคำแปลเป็นภาษาไทย ที่มีการรับรองความถูกต้อง
2. สำเนาเอกสารทุกฉบับต้องลงลายมือชื่อรับรอง ดังนี้
  – เอกสารของนายจ้าง ให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันลงลายมือชื่อและประทับตราบริษัท (ถ้ามี) หรือผู้รับมอบอำนาจ
  – เอกสารของสารต่างด้าวให้คนต่างด้าวลงลายมือชื่อ หรือผู้รับมอบอำนาจ