บริการด้านบัญชีและภาษีอากร

บริการด้านบัญชีและภาษีอากร

1. บริการให้คำปรึกษา วางระบบเอกสาร วางระบบบัญชีและวางแผนภาษีอากรให้ถูกต้องเป็นที่ยอมรับของกรมสรรพากร

*จัดทำและยื่นภาษี หัก ณ ที่จ่าย (ภงด.1ก)

*จัดทำและยื่นภาษี (ภงด.90/91)

*จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี (ภงด.51)

*จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นปี (ภงด.50)

*จัดทำและนำส่งงบการเงิน ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

*จัดทำและนำส่งงบการเงิน ต่อกรมสรรพากร

2. ยื่นแบบประจำปี ประกอบด้วย

*จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี (ภ.ง.ด.51)

*จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นปี (ภ.ง.ด.50)

*จัดทำและทำส่งงบการเงิน ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

*จัดทำและทำส่งงบการเงิน ต่อกรมสรรพากร

*จัดทำและยื่นภาษี หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.1ก)

*จัดทำรายงานภาษีขายประจำเดือน

3. บริการด้านการตราจสอบบัญชี

*ตรวจสอบบัญชีและงบการเงินประจำปี โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบบัญชีตามมาตราฐานการสอบบัญชีที่กำหนดไว้ตามกฎหมาย หรือประกาศของงสภาวิชาชีพ

4. บริการแก้ไขปัญหาแทนเมื่อเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรเชิญพบ

5. เสนอข้อสังเกต ต่อผู้บริหารเพื่อให้ทราบถึงจุดอ่อนของกรควบคุมภายในทางบัญชีที่สำคัญ รวมทั้งแจ้งให้ทราบถึงข้อผิดพลาดทางการบัญชีพร้อมข้อเสนอแนะ ทั้งนี้เพื่อให้งบการเงินแสดงข้อมูลที่ถูกต้องเหมาะสม ส่งผลให้การบริหารงานของกิจการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

อัตราค่าบริการเริ่มต้นที่เดือนละ 2,000 บาท

About the author

TheToey administrator

Leave a Reply